Algemene Voorwaarden Sport & Yoga

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zandstra & Van der Meer en de (ingeschreven) persoon betreffende het sporten bij Zandstra & Van der Meer

1. Abonnementsduur en beëindiging:

1.1. Wanneer u lid wordt bij Zandstra & Van der Meer is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan schriftelijk of telefonisch voor het einde van iedere maand, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk of telefonisch opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor steeds 1 maand. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Zandstra & van der Meer te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

1.2 Indien u een abonnement heeft voor meer dan 1x per week les, en u wilt minder sporten, dan geldt voor deze wijziging eveneens een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk cq. per e-mail te gebeuren. Uitgezonderd is de inschrijving via een strippenkaart. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing.

1.3 Voor Personal Training gelden het aantal aangeschafte lessen als abonnementsduur en eindigt daarna, na deelname van de laatste aangeschafte Personal Training les, vanwege rechtswege.

1.4 Indien u een jaarabonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 1 jaar en eindigt na 1 jaar. U heeft de optie om het abonnement met weer een jaar te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds 1 maand en is maandelijks opzegbaar. Het jaarabonnement geeft recht op 10% korting op het totale abonnementstarief, voorwaarde is dat het jaarbedrag ineens vooruit wordt betaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

1.5 Opzeggingen worden altijd door ons schriftelijk / per email bevestigd. Indien u geen opzeggingsbevestiging heeft ontvangen, neemt u direct contact met ons op.

1.6 Indien u deelneemt aan een proefles, geldt de overeenkomst voor de duur van de aangevraagde proefles(sen) en eindigt deze daarna van rechtswege.

2. Betaling:

U dient voor of op de eerste van de maand uw contributie te voldoen. Maandelijkse contributie vindt plaats via automatische incasso, waarvoor u een machtigingsformulier dient in te vullen. Bij uitzondering en na overleg is het mogelijk via andere wijze te betalen (contant, pin, ideal). Bij afwijkende betalingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

3. Restitutie:

Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement:

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is voor ieder lid mogelijk om eenmalig kosteloos van sport te wisselen, daarna worden er administratiekosten berekend (gelijk aan inschrijfkosten).

4.1 Credits:

Credits worden per week verstrekt en op zondag bijgeschreven. De hoeveelheid is afhankelijk van de abonnement vorm. De toegewezen credits zijn uitsluitend geldig tijdens de contractperiode “1 maand” en de opzegtermijn van 1 maand.

5. Deactivering / Annulering:

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk het abonnement tijdelijk te deactiveren. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op de volgende maand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso zal dan tijdens de tussentijdse deactivering stop gezet worden. Bij annulering van Personal Trainingen dienen deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven, hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

6. Deelname:

Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

7. Jaarlijkse indexering:

Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

8. Aantal lessen:

U heeft bij inschrijving de keuze in een abonnementsvorm gebaseerd op het aantal lessen per week. Het aantal lessen is bepalend voor het maandelijks contributiebedrag.

9. Kledingvoorschriften en hygiëne:

In de sport / yoga zaal dient u correcte sportkleding te dragen. Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan.

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:

Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen geschieden geheel op eigen risico. Zandstra & Van der Meer wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

13. Overige bepalingen:

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Zandstra & Van der Meer beoordeeld en beslist.

Laatste update: 9 november 2021